Giới thiệu Sản phẩm Khách hàng Tin tức Đối tác Đại lý Bảo hành Liên hệ
 • Address Labels

  http://dsgvietnam.com/fileuploaded/address-label.jpg

  Address Labels - 130 nhãn/hộp, 2 cuộn/hộp
  Kích cỡ: 89mm x 28mm / 2 x 130 nhãn

  SKU: 99010 Màu: Trắng nền đen

  http://dsgvietnam.com/fileuploaded/Label-in-yellow.jpg

  Labels in yellow, pink,blue,green
  Kích cỡ: 89mm x 28mm / 4 x 130 nhãn

  SKU: 99011 Màu: Nhiều màu

  http://dsgvietnam.com/fileuploaded/Large-address-label.jpg

  Large Address Labels -260 nhãn/cuộns, 2 cuộns/hộp
  Kích cỡ: 89mm x 36mm / 2 x 260 nhãn

  SKU: 99012 Màu: đen nền trắng

  http://dsgvietnam.com/fileuploaded/Transparent-address-label.jpg

  Transparent Address Labels - 260 nhãn/cuộn
  Kích cỡ: 89mm x 36mm / 1 x 260 nhãn

  SKU: 99013 Màu: Đen nền trắng

  http://dsgvietnam.com/fileuploaded/return-label-address.jpg

  Return address labels
  Kích cỡ: 54mm x 25mm / 1 x 500 nhãn

  SKU: 11352 Màu: Trắng

 • Small Labels

  http://dsgvietnam.com/fileuploaded/Small%20Lable%20Suspension%20File.jpg

  Suspension file
  Kích cỡ: 50mm x 12mm / 1 x 220 nhãn

  SKU: 99017 Color: Đen nền trắng

 • Media Labels

  http://dsgvietnam.com/fileuploaded/media-label-cd-dvd-label.jpg

  CD/DVD Labels
  Kích cỡ: 57mm diameter / 1 x 160 nhãn

  SKU: 14681 Màu: Đen nền trắng

  http://dsgvietnam.com/fileuploaded/dymo-label-casette.jpg

  Diskette label
  Kích cỡ: 70mm x 54mm / 1 x 320 nhãn

  SKU: 99015 Màu: Đen nền trắng

 • Multipurpose Labels

  http://dsgvietnam.com/fileuploaded/dymo-multipurpose-labels.jpg

    

  Nhãn cho các mục đích khác nhau

  http://dsgvietnam.com/fileuploaded/dymo-multipurpose-labels-2.jpg

  Multi purpose Label
  Kích cỡ: 24mm x 12mm / 1 x 1000 nhãn

  SKU: 11353 Màu: Nhiều màu

  http://dsgvietnam.com/fileuploaded/dymo-multipurpose-labels-3.jpg

  Multi purpose
  Kích cỡ: 57mm x 32mm / 1 x 1000 nhãn

  SKU: 11354 Màu: Nhiều màu

  http://dsgvietnam.com/fileuploaded/dymo-multipurpose-labels-4.jpg

  Multi purpose
  Kích cỡ: 19mm x 51mm / 1 x 500 nhãn

  SKU: 11355 Màu: Nhiều màu

  http://dsgvietnam.com/fileuploaded/dymo-multipurpose-labels-5.jpg

  Lever arch Label
  Kích cỡ: 190mm x 38mm / 1 x 110 nhãn

  SKU: 99018 Màu: Đen nền trắng

  http://dsgvietnam.com/fileuploaded/dymo-multipurpose-labels-6.jpg

  Lever arch Label
  Kích cỡ: 190mm x 59mm / 1 x 110 nhãn

  SKU: 99018 Màu: Đen nền trắng

  http://dsgvietnam.com/fileuploaded/dymo-multipurpose-labels-appoinment.jpg

  Appointment/Name Badge Cards (non-adhesive)
  Kích cỡ: 51mm x 89mm / 1 x 300 nhãn

  SKU: S0929100 Màu: Nhiều màu

  http://dsgvietnam.com/fileuploaded/dymo-multipurpose-labels-large-name.jpg

  Large Name Badge Cards (non-adhesive)
  Kích cỡ: 62mm x 106mm / 1 x 250 nhãn

  SKU: S0929110 Màu: nhiều màu

  http://dsgvietnam.com/fileuploaded/dymo-multipurpose-labels-square.jpg

  Square multipurpose Label
  Kích cỡ: 25mm x 25mm / 1 x 750 nhãn

  SKU: S0929120 Màu: nhiều màu

 • Shipping Labels

  http://dsgvietnam.com/fileuploaded/Shipping%20Label%201-Dymo.gif

  Sử dụng cho phong bì lơn, thư, quà khẩn.

  Đủ lớn để dán nhãn cho địa chỉ trả lại,

  logo cũng như địa chỉ nhãn người nhận

  http://dsgvietnam.com/fileuploaded/Shipping%20Label%202%20-%20Dymo.gif

  Large Address Labels - 260 nhãn / cuộn

  Kích cỡ: 89mm x 36mm / 2 x 260 nhãn

  SKU: 99012 Màu: Đen nền trắng

  http://dsgvietnam.com/fileuploaded/Shipping%20Label%203%20-%20Dymo.gif

  Address Labels - 130 nhãn / cuộn
  Kích cỡ: 89mm x 28mm / 2 x 130 nhãn

  SKU: 99010 Màu: Đen nền trắng

  http://dsgvietnam.com/fileuploaded/Shipping%20Label%204%20-%20Dymo.gif

  Transparent Address Labels - 260 nhãn/cuộn
  Kích cỡ: 89mm x 36mm / 1 x 260 nhãn

  SKU: 99013 Màu: Đen nền trong

  http://dsgvietnam.com/fileuploaded/Shipping%20Label%205%20-%20Dymo.gif

  Shipping/ name badge
  Kích cỡ: 101mm x 54 mm / 1 x 220 nhãn

  SKU: 99014 Color: Đen nền trắng